SERJOE Concert & Event Services

AYDINLATMA METNİ

SERJOE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
Biz SERJOE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“SERJOE” veya “Şirket”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında, kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda KVKK’da, KVKK’ya bağlı yürürlüğe konulan ikincil mevzuatta, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun bağlayıcı nitelikteki kararlarında ve sair mevzuatta belirtilmiş olan teknik ve idari tedbirleri alarak işlediğimiz verilerin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz.
İşbu metin ile, veri sorumlusu sıfatıyla gerçekleştirdiğiniz faaliyetler özelinde işlemiş olduğumuz kişisel verilerinizin işlenme, saklanma ve aktarılma süreçleri hakkında siz
İnternet Sitesi Ziyaretçilerimizi,
Müşterilerimizi ve müşterilerimiz çalışanlarını (“Müşteriler”),
Tedarikçilerimiz Yetkililerini, ve
Tedarikçilerimiz Çalışanlarını
detaylıca bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ, TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE İŞLENME AMAÇLARI
İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİLERİ
SERJOE’ya ait https://serjoe.com ve https://serjoe-ces.com/ adresleri üzerinden erişilen internet sitelerini (“İnternet Sitesi”) ziyaret etmeniz ve kullanmanız halinde SERJOE tarafından kişisel verileriniz işlenmektedir.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ
SERJOE olarak, İnternet Sitesi ziyaretçilerimizin kişisel verilerini, tamamen veya kısmen otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla İnternet Sitesi’ni ziyaret etmeniz ve https://serjoe-ces.com/ internet sitemizdeki “İletişim” sekmesinde yer alan formu doldurarak tarafımıza göndermeniz aracılığıyla toplamaktayız.
İŞLENEN VERİLERİNİZ VE VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI
Yukarıda açıklanan toplama yöntemleri ile elde ettiğimiz kişisel verileriniz, aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir:
KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ:
VERİ TİPLERİ
Kimlik
Ad, soyadı
İletişim
E-posta adresi, telefon numarası
İşlem Güvenliği Verisi
İnternet IP adresi, bağlantı süresi, trafik verileri
Diğer
Mesaj içeriği bilgisi

İlgili tabloda yer alan kişisel verileriniz;
İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ile talep ve şikayetlerin takibi doğrultusunda ziyaretçilerimiz arasında isim ve soy isminizle ayırt edilebilmeniz,
Hizmet ve faaliyetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikayetinize e-posta ya da telefonunuz üzerinden cevap verilebilmesi,
Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi doğrultusunda 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta açıkça öngörülen trafik kayıtlarını tutma yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi,
İnternet Sitesi’nin daha etkili, hızlı ve kolay kullanımının sağlanması,
Hizmet ve faaliyetlerimizden faydalanabilmeniz için gerekli çalışmaların yapılabilmesi,
Veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
amaçlarıyla işlenmektedir. Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen; ilgili sözleşmenin kurulması ve yerine getirilmesiyle doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle taraflara ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması; kanunlarda açıkça öngörülmesi; SERJOE’nun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için kişisel veri işlemesinin zorunlu olması; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla SERJOE’nun meşru menfaatleri için kişisel veri işlemesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak SERJOE tarafından toplanmaktadır.
MÜŞTERİLER
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ
Biz veri sorumlusu olarak, müşterilerimizin kişisel verilerini tamamen veya kısmen otomatik olan veya bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla;
Telefon, e-posta ya da diğer sair yollar ile müşterilerimiz tarafından Şirket’e iletilen şikâyet ve talepler,
Yasal mevzuattan ve Şirket’in hukuki yükümlülüklerinden kaynaklanan sebeplerle doldurulması gereken matbu formlar, kayıtlar ile gerekli bilgi ve belgeler,
SERJOE’ya ait https://dparca.com internet sitesi üzerinden sisteme üye olmanız ve sistem üzerinden talep oluşturmanız halinde tarafınızca verilen bilgiler
İşyerlerimiz içerisinde muhtelif yerlerde bulunan güvenlik kameraları
aracılığı ile toplamaktayız.
İŞLENEN VERİLERİNİZ VE VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI
SERJOE müşterilerine ait işlenmekte olan kişisel veriler, veri kategorilerine göre sınıflandırılmış olarak aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir:
KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ
VERİ TİPLERİ
Kimlik Verisi
Ad-soyadı, imza, T.C./vergi kimlik numarası
İletişim Verisi
Adres, e-posta adresi, telefon numarası, teslimatın yapılacağı adres bilgisi, fatura adresi, Whatsapp kullanıcı verileri
Özlük Verisi
Çalıştığı şirket, görev/unvan, işyeri unvanı
Hukuki İşlem Verisi
Mesafeli satış sözleşmesi
Müşteri İşlem Verisi
Fatura bilgileri, işlem tutarı, satın alınan ürün, talep/şikâyet bilgisi, verilmiş olan hukuki onaylar
İşlem Güvenliği Verisi
İnternet sitesi; ziyaretinize ilişkin bağlantı/giriş-çıkış tarih (log kaydı) ve saat bilgisi, IP adresi, kullanıcı adı ve parola bilgisi
Finans Verisi
Kredi kartı bilgileri
Fiziksel Mekân Güvenliği
Güvenlik kamerası kayıtları

İlgili tabloda belirtilen ürün veya hizmet alan kişi kişisel verileri,
Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini,
Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
İş süreçlerinin ve sunduğumuz hizmetin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
Müşteri veya ziyaretçi ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi,
İnternet Sitesi üyelik sisteminde isim, soy isim ve e-posta adresiniz ile ayırt edilebilirliğinizin sağlanması,
Üyeliğinizin tamamlanabilmesi ve üyeliğinizin güvenliğinin sağlanabilmesi,
İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ile talep ve şikayetlerin takibi doğrultusunda ziyaretçilerimiz arasında isim ve soy isminizle ayırt edilebilmeniz,
Hizmet ve faaliyetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikayetinize, sorduğunuz soru başlığı üzerinden sınıflandırarak cevap verilebilmesi,
Tercihiniz halinde hizmet ve faaliyetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikayetinize, Whatsapp destek hattı üzerinden anlık cevap verilebilmesi,
Hizmet ve faaliyetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikayetinize, tarafımıza iletmiş olduğunuz bilgileriniz özelinde iç araştırmalarımızı gerçekleştirerek talebinize en uygun şekilde geri dönüş yapılabilmesi,
Şirket ile aranızda gerekli sözleşmelerin kurulabilmesi,
Hukuki fatura yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
Satın aldığınız ürünün teslimatı ile ilgili bildirimlerin tarafınıza ulaştırılabilmesi,
Satın aldığınız ürünün ulaştırılacağı adresin tespit edilmesi ve ürünün size ulaştırılması,
Mali yükümlülüklerimiz uyarınca düzenlediğimiz e-fatura, e-arşiv içerisinde adresinizin gösterilebilmesi,
Satış sözleşmesi kapsamında ödeme işlemlerinizin gerçekleştirilebilmesi,
Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi doğrultusunda 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta açıkça öngörülen trafik kayıtlarını tutma yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi,
Vermiş olduğu hukuki onaylara yönelik, Şirket’in hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve onay kayıtlarının hukuka uygun şekilde saklanabilmesi,
İnternet Sitesi’nin daha etkili, hızlı ve kolay kullanımının sağlanması,
Veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması
amaçları ile işlenmektedir.
TEDARİKÇİ YETKİLİLERİ
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ
SERJOE olarak, Tedarikçilerimizin yetkililerine ait kişisel verileri, e-posta yoluyla Şirket’e iletilen belgeler, cari hesap formları, imza sirkülerinin kopyası, vergi levhasının kopyası, Ticaret Sicil Gazetesi’ndeki kayıt sureti, tarafınızla imzaladığımız sözleşmeler ve bunlara eklenen belgeler, işyerimiz içerisinde muhtelif yerlerde bulunan güvenlik kameraları aracılığıyla toplamaktayız.
İŞLENEN VERİLERİNİZ VE VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI
Yukarıda açıklanan toplama yöntemleri ile elde ettiğimiz kişisel verileriniz, aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir:
KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ:
VERİ TİPLERİ
Kimlik
Ad, soyadı, imza, imza sirküleri, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik kartı bilgileri
İletişim
Adres, e-posta adresi, telefon numarası
Özlük
Çalıştığı şirket, görev/unvan
Hukuki İşlem
Vekaletname
Finans
Faaliyet belgesi
Fiziksel Mekân Güvenliği
Güvenlik kamerası kayıtları

İlgili tabloda yer alan kişisel verileriniz;
Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
Sözleşmenin kurulması ve ifasına ilişkin süreçlerin yürütülebilmesi, sözleşme konusunun gerektiği gibi ifa edilmesine yönelik takip ve teyitlerin yapılabilmesi,
Sözleşme ve mal veya hizmet temini süreçlerine yönelik olarak tarafınızla iletişimlerin kurulabilmesi,
amaçlarıyla işlenmektedir.
TEDARİKÇİ ÇALIŞANLARI
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ
SERJOE olarak, Tedarikçilerimizin çalışanlarına ait kişisel verileri, tedarikçi yetkilileri ve tedarikçi çalışanları ile yapılan yazışmalar, cari hesap kayıtları, sözleşmeler ve sözleşmelere ekli belgeler, işyerimiz içerisinde muhtelif yerlerde bulunan güvenlik kameraları aracılığıyla toplamaktayız.
İŞLENEN VERİLERİNİZ VE VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI
Yukarıda açıklanan toplama yöntemleri ile elde ettiğimiz kişisel verileriniz, aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir:
KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ:
VERİ TİPLERİ
Kimlik
Ad, soyadı, imza
İletişim
E-posta adresi, telefon numarası
Özlük
Çalıştığı şirket, görev/unvan
Fiziksel Mekân Güvenliği
Güvenlik kamera kayıtları

İlgili tabloda yer alan kişisel verileriniz;
Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
Finans/muhasebe işlerinin yürütülmesi,
Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
Sözleşme konusunun gerektiği gibi ifa edilmesine yönelik takip ve teyitlerin yapılabilmesi,
Sözleşme ve mal veya hizmet temini süreçlerine yönelik olarak tarafınızla iletişimlerin kurulabilmesi,
Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
amaçlarıyla işlenmektedir.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen; kanunlarda açıkça öngörülmesi; Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için kişisel veri işlemesinin zorunlu olması; satış sözleşmesinin kurulması veya yerine getirilmesiyle doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle taraflara ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel veri işlemenin zorunlu olması; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla SERJOE’nun meşru menfaatleri için kişisel veri işlemesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak SERJOE tarafından toplanmaktadır.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI KİŞİLER VE AKTARIM AMACI
Kişisel verileriniz;
Şirket’in idaresi, işin yürütülmesi, Şirket politikalarının uygulanması amacıyla iş ortaklarımıza,
İş süreçlerimizi hukuka ve diğer meşru menfaatlerimize uygun yürütebilmemiz, olası bir yargı sürecinde savunma hakkımızı kullanabilmemiz amacıyla; mali müşavirlere, avukatlara ve danışmanlık hizmeti aldığımız diğer üçüncü kişilere,
Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz amacıyla; hukuka ve usule uygun olması koşuluyla düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi ilgili resmî kurumlara ve kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına,
Taleplerinizin yerine getirilmesi adına; tarafınızca yetki verilmiş vekil ve temsilcilerinize
KVKK’nın 8’inci maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılabilmektedir.
YURTDIŞINA AKTARILAN KİŞİSEL VERİLER
İnternet Sitemizin yurtdışında barındırılmasından dolayı İnternet Sitesi üzerinden işlenen verileriniz yurtdışına aktarılmaktadır.
Ayrıca, https://dparca.com/ İnternet Sitesi içerisinde yer alan Whatsapp destek hattı üzerinden tarafımızla iletişime geçmeniz halinde gönderdiğiniz mesajlar ve Whatsapp kullanıcı verileriniz, Whatsapp Gizlilik ve Güvenlik Politikası uyarınca yurtdışında yer alan Whatsapp sunucularında tutulmaktadır. Lütfen bu servisi kendi takdirinizde kullanınız.
Verilerinizin Whatsapp tarafından işlenmesini tercih etmiyorsanız bizimle 0 212 267 3355 (0 212 267 DELL) telefon numarası üzerinden iletişime geçebilirsiniz.
KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ
Kişisel verilerinizle ilgili olarak;
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar uğramanız halinde, zararınızın giderilmesini talep etme
haklarına sahipsiniz.
Belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, İlgili Kişi Başvuru Formu’nu kullanarak “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca şahsen veya noter aracılığıyla yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.
Başvurunuz KVKK'da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda cevaplandırılacak olup başvurucunun doğru kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla SERJOE sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep edebilecektir; bu bilgiler yalnızca gerçek veri sahibinin kim olduğunun tespit edilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişiyle paylaşılması adına talep edilecektir.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
SERJOE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İletişim Linki : https://serjoe.com
Adres : Altuni̇zade Mah. Kuşbakışı Cad. No. 25/2 D.2 Üsküdar/İstanbul